loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Instruirea practică

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către elevi pe parcursul anului de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare  profesională.

Obiectivele stagiilor de practică

Obiectivul 1

Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, a priceperilor şi deprinderilor formate în cadrul activităţilor didactice din sala de curs.

Obiectivul 2

Formarea deprinderilor profesionale în procesul instruirii practice prin aplicarea metodelor eficiente de muncă.

Obiectivul 3

Cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spirituale specifice profesiei pentru care a optat.

Obiectivul 4

Cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea profesională.

Obiectivul 5

Cunoaşterea specificului activităţii instituţiilor în cadrul cărora se desfăşoară activitatea profesională.

Obiectivul 6

Colaborarea cu toţi factorii implicaţi în activitatea profesională

Obiectivul 7

Documentarea, colectarea materialelor, informației, elaborarea produselor etc.

Stagiile de practică se desfășoară în baza curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de practică, activitățile, sarcinile de lucru și produsele, care urmează să fie elaborate, cerințele față de locurile de muncă, resursele  didactice recomandate elevilor, precum și modalitățile de  derulare și evaluare a stagiului de practică în conformitate cu  cerințele în vigoare.

Tipurile stagiilor de practică

familiarizează elevii cu bazele programului de formare profesională și asigură obținerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în instituţii de  învățământ profesional tehnic, instituţii medico-sanitare, cabinete, laboratoare, ateliere, centre de calcul, staţiuni didactico-experimentale şi de cercetare, unităţi de producţie ale instituţiilor de învățământ profesional tehnic sau la unități economice de profil

se desfășoară în atelierele, laboratoarele și alte subdiviziuni ale
instituţiilor de învățământ profesional tehnic sau, după caz, la unități economice. Stagiul de practică nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul căruia elevul face cunoștință cu utilajele / echipamentele tehnologice, obţine îndemânări / abilităţi practice în deservirea acestor mecanisme / echipamente și / sau elaborează produsul / macheta conform curriculumului stagiului de practică

se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie. Acest stagiu poate fi organizat și în atelierele instituției de învățământ, cu condiţia îndeplinirii curriculumului stagiului de practică respectiv

are drept scop dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum și documentarea, colectarea materialelor, informației, confecționarea produselor etc., necesare pentru susținerea probelor de absolvire / calificare sau în corespundere cu tema proiectului / lucrării de diplomă