loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Catedra Tehnologie, merceologie și chimia produselor alimentare

 • Cojocari Galina

  Șef catedră Tehnologie, merceologie și chimia produselor alimentare, profesor discipline tehnologice, grad didactic întâi

 • Poșta electronică

  cojocari78@list.ru

 • Telefon

  079757040

Doar împreună putem să gândim și să regândim procesul educațional, într-o

manieră constructivă, calmă și pozitivă

Viziunea catedrei

Cadrele didactice ale catedrei „Tehnologie, merceologie și chimia produselor alimentare”, depun efort pentru a cultiva cunoștințe, abilităţi şi deprinderi practice mai multor generaţii de elevi, contribuind astfel la afirmarea şi succesul fiecăruia ca specialist, ca personalitate, ca om.

Misiunea catedrei

Promovarea unui învăţământ modern şi dinamic și constă în asigurarea procesului instructiv-educativ de cea mai înaltă calitate în domeniile Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice. Programele de studii derulate astăzi la catedră susţin misiunea educaţiei la nivel înalt şi formarea unor specialişti calificaţi în aceste domenii.

Obiectivele catedrei

 • 1.

  Pregătirea elevilor pentru specialităţile în domeniile: Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice;
 • 2.

  Dezvoltarea procesului de învăţare în scopul cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniul specialităţii alese;
 • 3.

  Elaborarea curriculumurilor modulare și disciplinare bazate pe competenţe la unitățile de curs din cadrul catedrei;
 • 4.

  Formarea competenţelor profesionale şi intelectuale în cadrul orelor teoretice și practice, cât şi a stagiilor de practică;
 • 5.

  Dobândirea finalităților de studii și formarea competentelor prevăzute prin standardul profesional pentru specialitățile de Merceologie și Tehnologia alimentație publice;
 • 6.

  Dezvoltarea abilităţilor de orientare a elevilor, necesară acestora pentru a face concluzii cu privire la realizările economice ale întreprinderilor de producere, comerţ şi alimentaţie publică;
 • 7.

  Formarea abilităţilor şi competenţelor necesare încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii.

Catedra „Tehnologie, merceologie și chimia produselor alimentare”, îşi organizează activitatea prin îmbinarea studiilor teoretice şi practice conform specialităţilor: 41630 Merceologie și 72120 Tehnologia alimentației publice, prin colaborarea permanentă cu alte instituţii de învățământ precum și cu entități economice, inclusiv Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova.

Catedra are ca scop de a organiza și asigura realizarea activității didactice, metodice și educative la un nivel înalt pentru tot complexul de unități de curs predate în cadrul catedrei.

Sarcinile catedrei constau în organizarea și realizarea procesului educațional, evaluarea activităților didactice, metodice, asigurarea metodică a procesului didactic, asigurarea lucrului educativ cu elevii în contextul formării sistemului de valori general umane și profesionale ale viitorilor specialiști.

Disciplinele Catedrei constituie obiecte de studiu şi instrumente de lucru interdependente, care asigură obţinerea de cunoştinţe în domeniile: Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice, în scopul formării unei generaţii noi de profesionişti în domeniile respective.

Corpul profesoral al catedrei reprezintă elementul principal de care depinde nivelul de calificare a absolvenţilor specialităţilor catedrei. Cadrele didactice a catedrei sunt profesori calificaţi şi profesionişti experimentaţi în domeniul: merceologiei, comerţului și tehnologiei alimentaţiei publice.

Pe parcursul anilor de funcţionare a catedrei corpul profesoral-didactic şi a completat în permanenţă potenţialul său intelectual. În această ordine de idei nivelul profesionalismului membrilor catedrei se apreciază în funcţie de rezultatele acestora, acumulate în domeniul didactic, metodic şi a experienţei profesionale. Membrii catedrei reuşesc să direcţioneze elevii spre realizarea finalităţilor educaţionale corespunzătoare, promovând stilul pedagogic democratic de cooperare și colaborare, pentru a le insufla încredere în propriile forţe şi formarea capacităţilor de autoînvăţare, autoformare şi perfecţionare.

Meritele rezultatelor obţinute de elevii care au studiat în cadrul Colegiului Cooperatist din Moldova aparţin multor generaţii de profesori. Cunoştinţele dobândite la aceste specialităţi vor putea garanta formarea de noi specialişti competenţi ce vor activa în diverse unități de alimentație publică, unităţi economice ale Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei.

Obiectivul catedrei constă în a oferi oportunităţi elevilor care doresc cariere în specialităţile: Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice, oferind suportul şi susţinerea elevilor în dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare la specialitatea aleasă.

În cadrul catedrei activează profesori calificați cu o bogată experienţă didactică, care predau următoarele unități de curs: Fundamentele merceologiei, Baza tehnico-materială a întreprinderilor comerciale, Merceologia mărfurilor alimentare şi Merceologia mărfurilor nealimentare, Tehnologia pregătirii bucatelor, Tehnologia produselor de patiserie și cofetărie, Organizarea producerii şi activității restaurantelor și servirea consumatorilor etc.

Studierea şi asimilarea temeinică a acestor discipline îi ajută pe elevi să însuşească şi să cunoască nuanţele specialităţii alese. Cadrele didactice ale catedrei susţin prelegeri, efectuează lucrări practice, de laborator, ghidează studiului individual al elevilor la unitățile de specialitate din cadrul catedrei. Membrii catedrei sunt integraţi în cercetarea ştiinţifică, activitatea instructiv metodică şi educativă, cât și aplicarea în practică a cunoştinţelor acumulate.